A1 Szkoła Języków Obcych

kursy angielskiego w lublinie

regulamin sprzedaży internetowej kursów językowych

§1

Postanowienia wstępne

 

 1. Sprzedaż kursów językowych w Szkole Języków Obcych A1, dostępna pod adresem internetowym a1.edu.pl prowadzona jest przez firmę Karolina Karaś Karolina Pańkowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 9462390603, REGON 061150930.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z Serwisu internetowego i określa zasady korzystania z Serwisu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu.

 

§2

Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę w ramach Serwisu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Usługodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Karaś Karolina Pańkowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 9462390603, REGON 061150930.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów usług za pośrednictwem Serwisu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.
 5. Serwis internetowy (Serwis) – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym a1.edu.pl wraz z podstronami.
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane w Serwisie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi z Usługodawcą.
 9. Formularz zamówienia - formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 10. Usługa - dostępna w Serwisie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.
 11. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Usługi - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§3

Kontakt z Serwisem

 

 1. Adres Usługodawcy: 20-076 Lublin, Krakowskie Przedmieście 70
 2. Adres e-mail Usługodawcy: info@a1.edu.pl
 3. Numer telefonu Usługodawcy: 81 532 5763
 4. Numer rachunku bankowego Usługodawcy: 47 1870 1045 2083 1065 5472 0001
 5. Klient może porozumiewać się ze Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Usługodawcą w dni powszednie z wyjątkiem sobót w godzinach 10:00-18:00.

 

§4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania usług Serwisu oraz składania zamówień na Usługi, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i jedną z przeglądarek internetowych w najnowszej wersji:

Firefox lub

Chrome lub

Edge lub

Opera lub

Safari,

 1. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 2. włączona obsługa plików cookies.

 

§5

Informacje ogólne

 

 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w Serwisie możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (Usługodawca jest zwolniony z podatku VAT).
 4. W przypadku Umowy obejmującej świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana oraz o innych kosztach, będzie podana w Serwisie w opisie Usługi.

 

§6

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia,
 2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, ,
 3. zaznaczyć “zamawiam i płacę”, a następnie kliknąć przycisk „zapłać teraz”;
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie.

 

§7

Oferowane metody płatności

 

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przelewem na konto Usługodawcy nr 47 1870 1045 2083 1065 5472 0001
 2. Płatności elektroniczne
 3. Płatność kartą płatniczą.

Szczegółowe informacje na temat akceptowanych metod płatności znajdują się za stronach Serwisu.

 

§8

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Serwisie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Potwierdzenie złożenia Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.

 

§9

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Usług Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Usług które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Usług przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Usługodawcy - dane kontaktowe Usługodawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 3. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 4. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

§10

Reklamacje

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są Usługi.
 2. Reklamację dotyczącą Usług należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Usługodawcy.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

§11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Usługodawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§12

Dane osobowe w Serwisie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu internetowego mogą być:
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§13

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

do góry

kursy angielskiego lublin

© 2003-2022 A1 Szkoła Języków Obcych