A1 Szkoła Językowa tel. 506 96 17 18

© 1990-2024 A1 Szkoła Języków Obcych

kursy angielskiego lublin

do góry

kursy angielskiego w lublinie

klauzula RODO

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO, informujemy, że:

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Karolina Karaś Karolina Pańkowska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 9462390603, REGON 061150930, zwana dalej Szkoła A1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem e-mail info@a1.edu.pl.
  • Twoje dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu: a)wykonania umów, b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, c)realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 RODO),
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziłaś/wyraziłeś zgodę. W szczególności będą one przetwarzane przez okres ważności oferty lub trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażania zgody - do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości
  • Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: dostawcom systemów informatycznych i usług IT dla Szkoły A1, podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły A1 usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Tobą umowy (w tym usługi prawne), operatorom pocztowym i kurierom, bankom i firmom pośredniczącym w płatnościach online w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy.
  • Przysługuje Ci prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych do innego administratora, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Szkoła A1 będzie przetwarzała Twoje dane osobowe w oparciu o zgodę. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy.
  • Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.